Privacybeleid

Privacybeleid

Welschap Kinderopvang is onderdeel van WelschapSocius Groep en het privacybeleid van WelschapSocius is daarom van toepassing op Welschap Kinderopvang. 

Dagelijks ontmoeten de medewerkers van Welschap Kinderopvang een groot aantal mensen, ouders, verzorgers en kinderen met heel diverse vragen of problemen.
In die contacten is privacy en geheimhouding belangrijk. Ook is het belangrijk dat je kunt aangeven als je niet tevreden bent. Daarom heeft Welschap Kinderopvang een privacybeleid en een klachtenreglement. 

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en doen er alles aan om je privacy te waarborgen. Wij houden ons aan wet- en regelgeving, zoals de AVG. 
Dit houdt in dat wij:

 • niet meer persoonsgegevens van je verzamelen dan relevant en noodzakelijk
 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt
 • jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als die nodig is voor verwerking van jouw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben genomen
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij…  Zie verderop bij ‘verstrekking niet aan derden’

Wij gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk zijn

Medewerkers van Welschap Kinderopvang zijn tot geheimhouding verplicht; dit geldt ook voor derden die Welschap Kinderopvang inhuurt of anderszins aanstelt om werkzaamheden te verrichten. Kortom iedereen die inzicht heeft in persoonlijke gegevens.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen

 • naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres
 • geboortedatum, burgerlijke staat
 • IBAN bankrekeningnummer, BSN-nummer, kopie ID, salarisgegevens
 • gegevens over welzijn, welbevinden, persoonlijke situatie, persoonlijke ontwikkeling

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor (één of meer van) de volgende doeleinden

 • het aangaan van overeenkomsten of uitvoeren van een opdracht
 • het (op eigen initiatief) inschrijven en deelnemen aan activiteiten
 • het toesturen van nieuwsberichten
 • het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en stageovereenkomsten
 • het uitvoeren van professionele en veilige kinderopvang
 • het uitvoeren van professioneel sociaal werk
 • het contact leggen en het ondersteunen van bewoners (op eigen verzoek)
 • het contact leggen en ondersteunen van vrijwilligers
 • om een wettelijke verplichting na te komen
 • in het belang van Welschap Kinderopvang en als het belang van Welschap Kinderopvang prevaleert boven jouw belang.

Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van personen jongen dan 16 jaar alleen als daarvoor schriftelijke toestemming is van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden, tenzij...

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; of als je ons hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Welschap Kinderopvang kan verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. In dat geval verleent Welschap Kinderopvang medewerking. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan partijen binnen de EU. Wanneer er sprake is van (of vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling handelen onze medewerkers conform de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Gegevensuitwisseling kan hierbij noodzakelijk zijn.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat wij doorgaans gegevens niet meer bewaren als jouw cont(r)act met ons is beëindigd; financiële gegevens bewaren wij volgens wetgeving 7 jaar.

Beveiliging en melden van incidenten

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Als onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens - of we vermoeden dat dit het geval is - dan zullen wij dit melden. Als dit ongunstige of nadelige gevolgen heeft voor jou, laten we je dit zo snel mogelijk weten.

Rechten omtrent uw gegevens

Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) en je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering ervan. Je kunt door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je daartoe vragen om je te legitimeren.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je een vraag, opmerking of klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je om contact met ons op te nemen.
WelschapSocius - Welschap Kinderopvang
info@welschapsocius.nl
T 0251 731 010

Wij behandelen klachten op basis van ons Klachtenreglement voor klanten.